آخرین خبر

  • • سیزدهمین شماره ماهنامه «اقلیم نقد» منتشر شد
  • سه شنبه 05 شهریورماه 92

    12 145.gifسیزدهمین شماره ماهنامه تخصصی اقلیم نقد- ویژه شهریور ماه 92- منتشر شد. این نشریه به مدیر مسئولی و سردبیری محمدرضا سرشار و زیر نظر هیئت تحریریه‌ای شامل ر