آخرین خبر

 • • `نتیجه انتخابات پانزدهمین مجمع عمومی انجمن قلم ایران
 • پنجشنبه 18 مهرماه 92

  بعد از ظهر روز چهارشنبه 17 مهر 92، پانزدهمین مجمع عمومی انجمن قلم ایران، در محل تالار اجتماعات این تشکل صنفی برگزار شد.
  مراسم در ساعت 15:15 با قرائت کلام الله مجید توسط میثم نمکی آرانی - عضو انجمن، رئیس اسبق اداره ارشاد کاشان و رئیس فعلی اداره ارشاد آران و بیدگل - آغاز شد. سپس محمدرضا سرشار - رئیس هیئت مدیره انجمن - ضمن گفتن خیرمقدم به حضار، وظایف و اختیارات مجمع عمومی - مشخص شده در اساسنامه انجمن - را برای حاضران شرح داد. بعد انتخابات اعضای هیئت مدیره موقت انجام شد؛ که طی آن محسن مومنی - رئیس حوزه هنری -، رضا اسماعیلی، ناصر نادری، ابوالفضل طاهرخانی و مجید عمیق، به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس، منشی و ناظران هیئت مدیره موقت برگزیده شدند و کار خود را آغاز کردند.
  آنگاه محمد سرشار، اطلاعاتی فنی در باره طراحی جدید سایت انجمن، امکانات آن و نحوه اختصاص بخشی مستقل برای تک تک اعضا، در اختیار حاضران قرار داد.
  قرائت گزارش عملکرد دو سال گذشته هیئت مدیره انجمن توسط راضیه تجار و سپس قرائت شرح هزینه ها و درآمدها و تراز مالی توسط عباسعلی براتی¬پور- خزانه دار - و گزارش علی الله سلیمی - به عنوان نماینده بازرسان- دیگر بخشهای برنامه بود. آنگاه چهارده نامزد هیئت مدیره و شش نامزد بازرسی - تک تک - روی صحنه رفتند و و به معرفی خود و برنامه هایشان پرداختند.
  در انتها رای گیری مخفی (با برگه) برای انتخاب اعضای هفتمین دوره هیئت مدیره و پانزدهمین دوره بازرسی انجمن صورت گرفت؛ که طی آن، از 118 رای ماخوذه که 4 تای آن مخدوش بود محمدرضا سرشار با 105 رای ، محسن پرویز با 98 رای ، راضیه تجار با 88 رای، کامران پارسی نژاد با 66 رای، و محمد میرکیانی با 62 رای، به عنوان نفرات منتخب اول تا پنجم اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. سپس از آنجا که پدرام پاک آیین، عباسعلی براتی پور و رضا رسولی با کسب 53 رای، در یک ¬رتبه قرار داشتند و اعضای اصلی هیت مدیره نیز می بایست 7 نفر می بودند، بین این سه نفر قرعه کشی به عمل آمد؛ که در نتیجه پاک آیین به عنوان نفر اول اعضای علی البدل و احمد عربلو با 53 و زنوزی با 49 رای به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره مشخص شدند.
  در بخش بازرسان نیزافرادذیل به ترتیب به عنوان اعضای اصلی و علی البدل بازرسان برگزیده شدند.
  علی الله سلیمی با 99 رای، سهیلا عبدالحسینی با 79 رای، سیدعلیرضا سجلدپور با 74 رای به عنوان بازرسان اصلی و منیژه جانقلی با 60 رای و ذبیح الله رحمانی به عنوان بازرسان علی البدی برگزیده شدند.
  این مراسم در ساعت 18:30 به پابان رسید.


  `نتیجه انتخابات پانزدهمین مجمع عمومی انجمن قلم ایران
  بعد از ظهر روز چهارشنبه 17 مهر 92، پانزدهمین مجمع عمومی انجمن قلم ایران، در محل تالار اجتماعات این تشکل صنفی برگزار شد.
  مراسم در ساعت 15:15 با قرائت کلام الله مجید توسط میثم نمکی آرانی - عضو انجمن، رئیس اسبق اداره ارشاد کاشان و رئیس فعلی اداره ارشاد آران و بیدگل - آغاز شد. سپس محمدرضا سرشار - رئیس هیئت مدیره انجمن - ضمن گفتن خیرمقدم به حضار، وظایف و اختیارات مجمع عمومی - مشخص شده در اساسنامه انجمن - را برای حاضران شرح داد. بعد انتخابات اعضای هیئت مدیره موقت انجام شد؛ که طی آن محسن مومنی - رئیس حوزه هنری -، رضا اسماعیلی، ناصر نادری، ابوالفضل طاهرخانی و مجید عمیق، به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس، منشی و ناظران هیئت مدیره موقت برگزیده شدند و کار خود را آغاز کردند.
  آنگاه محمد سرشار، اطلاعاتی فنی در باره طراحی جدید سایت انجمن، امکانات آن و نحوه اختصاص بخشی مستقل برای تک تک اعضا، در اختیار حاضران قرار داد.
  قرائت گزارش عملکرد دو سال گذشته هیئت مدیره انجمن توسط راضیه تجار و سپس قرائت شرح هزینه ها و درآمدها و تراز مالی توسط عباسعلی براتی¬پور- خزانه دار - و گزارش علی الله سلیمی - به عنوان نماینده بازرسان- دیگر بخشهای برنامه بود. آنگاه چهارده نامزد هیئت مدیره و شش نامزد بازرسی - تک تک - روی صحنه رفتند و و به معرفی خود و برنامه هایشان پرداختند.
  در انتها رای گیری مخفی (با برگه) برای انتخاب اعضای هفتمین دوره هیئت مدیره و پانزدهمین دوره بازرسی انجمن صورت گرفت؛ که طی آن، از 118 رای ماخوذه که 4 تای آن مخدوش بود محمدرضا سرشار با 105 رای ، محسن پرویز با 98 رای ، راضیه تجار با 88 رای، کامران پارسی نژاد با 66 رای، و محمد میرکیانی با 62 رای، به عنوان نفرات منتخب اول تا پنجم اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. سپس از آنجا که پدرام پاک آیین، عباسعلی براتی پور و رضا رسولی با کسب 53 رای، در یک ¬رتبه قرار داشتند و اعضای اصلی هیت مدیره نیز می بایست 7 نفر می بودند، بین این سه نفر قرعه کشی به عمل آمد؛ که در نتیجه پاک آیین به عنوان نفر اول اعضای علی البدل و احمد عربلو با 53 و زنوزی با 49 رای به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره مشخص شدند.
  در بخش بازرسان نیزافرادذیل به ترتیب به عنوان اعضای اصلی و علی البدل بازرسان برگزیده شدند.
  علی الله سلیمی با 99 رای، سهیلا عبدالحسینی با 79 رای، سیدعلیرضا سجلدپور با 74 رای به عنوان بازرسان اصلی و منیژه جانقلی با 60 رای و ذبیح الله رحمانی به عنوان بازرسان علی البدی برگزیده شدند.
  این مراسم در ساعت 18:30 به پابان رسید.


  `نتیجه انتخابات پانزدهمین مجمع عمومی انجمن قلم ایران
  بعد از ظهر روز چهارشنبه 17 مهر 92، پانزدهمین مجمع عمومی انجمن قلم ایران، در محل تالار اجتماعات این تشکل صنفی برگزار شد.
  مراسم در ساعت 15:15 با قرائت کلام الله مجید توسط میثم نمکی آرانی - عضو انجمن، رئیس اسبق اداره ارشاد کاشان و رئیس فعلی اداره ارشاد آران و بیدگل - آغاز شد. سپس محمدرضا سرشار - رئیس هیئت مدیره انجمن - ضمن گفتن خیرمقدم به حضار، وظایف و اختیارات مجمع عمومی - مشخص شده در اساسنامه انجمن - را برای حاضران شرح داد. بعد انتخابات اعضای هیئت مدیره موقت انجام شد؛ که طی آن محسن مومنی - رئیس حوزه هنری -، رضا اسماعیلی، ناصر نادری، ابوالفضل طاهرخانی و مجید عمیق، به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس، منشی و ناظران هیئت مدیره موقت برگزیده شدند و کار خود را آغاز کردند.
  آنگاه محمد سرشار، اطلاعاتی فنی در باره طراحی جدید سایت انجمن، امکانات آن و نحوه اختصاص بخشی مستقل برای تک تک اعضا، در اختیار حاضران قرار داد.
  قرائت گزارش عملکرد دو سال گذشته هیئت مدیره انجمن توسط راضیه تجار و سپس قرائت شرح هزینه ها و درآمدها و تراز مالی توسط عباسعلی براتی¬پور- خزانه دار - و گزارش علی الله سلیمی - به عنوان نماینده بازرسان- دیگر بخشهای برنامه بود. آنگاه چهارده نامزد هیئت مدیره و شش نامزد بازرسی - تک تک - روی صحنه رفتند و و به معرفی خود و برنامه هایشان پرداختند.
  در انتها رای گیری مخفی (با برگه) برای انتخاب اعضای هفتمین دوره هیئت مدیره و پانزدهمین دوره بازرسی انجمن صورت گرفت؛ که طی آن، از 118 رای ماخوذه که 4 تای آن مخدوش بود محمدرضا سرشار با 105 رای ، محسن پرویز با 98 رای ، راضیه تجار با 88 رای، کامران پارسی نژاد با 66 رای، و محمد میرکیانی با 62 رای، به عنوان نفرات منتخب اول تا پنجم اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. سپس از آنجا که پدرام پاک آیین، عباسعلی براتی پور و رضا رسولی با کسب 53 رای، در یک ¬رتبه قرار داشتند و اعضای اصلی هیت مدیره نیز می بایست 7 نفر می بودند، بین این سه نفر قرعه کشی به عمل آمد؛ که در نتیجه پاک آیین به عنوان نفر اول اعضای علی البدل و احمد عربلو با 53 و زنوزی با 49 رای به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره مشخص شدند.
  در بخش بازرسان نیزافرادذیل به ترتیب به عنوان اعضای اصلی و علی البدل بازرسان برگزیده شدند.
  علی الله سلیمی با 99 رای، سهیلا عبدالحسینی با 79 رای، سیدعلیرضا سجلدپور با 74 رای به عنوان بازرسان اصلی و منیژه جانقلی با 60 رای و ذبیح الله رحمانی به عنوان بازرسان علی البدی برگزیده شدند.
  این مراسم در ساعت 18:30 به پابان رسید.


آخرين نظرات خوانندگان

 • مدیر: سلام علیکم. طبعا برای انجام هرکارحرفه ای نیاز به مهارت ادامه
 • ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ: ﺍﻗﺎﻱ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﺳﻠﺎﻡ و ﺳﺒﺎﺱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﺯ ادامه
 • احسان: آقای سرشار عزیز فکر کنم به اندازه کافی جوان بابصیرت ادامه
 • مدیر: سلام.متشکرم.خداوند جوانان با بصیرت امثال شما را زیاد کند. ادامه
 • احسان: سلام آقای سرشار عزیزیکی دوهفته پیش هفته شما بود.ونام شما ادامه

آخرين تصاوير

 • -IMG_3451.jpg
 • محمدرضا سرشار-3.jpg
 • محمدرضا سرشار-1.jpg
 • محمدرضا سرشار4.jpg
 • سندساواک در باره جشن هنر.jpg
 • قبا7.jpg
 • قبا6.jpg
 • قبا5.jpg
 • قبا4.jpg
 • قبا3.jpg

آخرین کتاب

 • • , «افسانه ها و داستانهای تاریخی مذهبی برای کودکان و نوجوانان» به قلم سرشار منتشر شد
 • اثر پژوهشی - آموزشی "داستانها و افسانه های تاریخی مذهبی برای کودکان و نوجوانان" به قلم محمد رضا سرشار، انتشار یافت.
  این کتاب، که ششمین مجلد از سلسله کتابهای "در باره ادبیات داستانی " است، همچون مجلدات قبلی این مجموعه، به وسیله کانون اندیشه جوان - وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - چاپ و روانه بازار کتاب شده است.
  مباحث مطروحه در کتاب مذکور عبارت اند از: پیشینه؛ داستان تاریخی دینی؛ تفاوتهای تاریخ و داستان تاریخی؛ داستان تاریخی مذهبی و واقعیتگرایی؛ انواع داستانهای تاریخی: ا. داستانهای تاریخی عمومی(داستانهای تاریخی مستند؛ داستانهای تخیلی تاریخی)؛ 2. داستانهای تاریخی مذهبی(داستانهای زندگی پیامبران؛ داستانهای زندگی رسول اکرم(ص)؛ داستانهای زندگی اهل بیت(ع)؛ داستانهای زندگی صحابه؛ داستانهای زندگی شهیدان و جانبازان بزرگ اسلام و تشیع؛ داستانهای زندگی دانشمندان و دیگر شخصیتهای برجسته اسلامی)؛ 3. داستانهای تاریخی نما. 4. اساطیر و افسانه های تاریخی مذهبی. 5. داستانهای علمی و علمی - تخیلی دینی. 6. داستانهای تصویری(فتورمان)؛ فواید داستانهای تاریخی مذهبی برای کودکان و نوجوانان؛ ملاحظاتی در مورد داستانهای تاریخی مذهبی(منابع؛ مخاطبان؛ امتیازی که می تواند به ضعف و مشکل تبدیل شود؛ بی طرف نمایی نویسنده؛ شور مذهبی؛ زبان و بیان مناسب و درخور مخاطبان)؛ فهرستی از چند کتاب داستان تاریخی مذهبی مناسب کودکان و نوجوانان.
  قابل ذکر است: از مجموعه "در باره ادبیات داستانی" به قلم محمدضا سرشار که به وسیله کانون اندیشه جوان منتشر می شود، پیش از این، پنج عنوان "پیشینه، نقش و اهمیت داستان در زندگی انسان"، "نقد ادبی؛ کارکردها و آفات"، "انواع نقد ادبی" ، "مبانی ادبیات کودک و نوجوان" و "سلول بنیادین داستان" روانه بازار کتاب شده است. مخاطبان این آثار پژوهشگران، نویسندگان، مدرسان، منتقدان، دانشجویان و دیگر علاقه مندان ادبیات داستانی و ادبیات کودکان و نوجوانان اند.
  این مجموعه را می توان از طریق انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به شماره تلفن 88505402 تهیه کرد.


لزوم توجه بیشتر به تولید کتابهای گویا(صوتی) و احتمال ایجاد جایزه ای برای گزینش ، معرفی و تقدیر از پدید آورندگان این آثار

لزوم گویا کردن برخی از کتابها ، از جمله مقوله هایی است که از مدتها پیش مورد توجه برخی از دلسوزان امر تعلیم و تربیت ، خاصه علاقه مندان به ترویج مطالعه در کشور بوده است ؛ با این وصف ،این امر ، در مرحله عمل ، تا امروز در کشور ما ، وضع رضایتبخشی ندارد.به گونه ای که تعداد کتابهایی که به شکل رسمی و حرفه ای به صورت صوتی درآمده اند ، شاید از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نکند.این در حالی است که در اخبار حدود یک ماه پیش وسایل ارتباط جمعی آمده بود که در سال گذشته مسیحی ، در جشنواره کتابهای گویای کشور آلمان قریب 346 کتاب صوتی شرکت کرده است ؛ که پیش بینی می شود دست کم سه عنوان از آنها برنده جایزه این جشنواره شود.همچنین ، به خاطر دارم که در سال 1375 از یکی از معاونان وقت وزارت امور خارجه کشورمان شنیدم که می گفت در کشور انگلیس ، کلیه آثار ویلیام شکسپیر به صورت گویا درآمده است ؛ و شخص خودش ، در سفر هایی که به این کشور داشته ، درفرصتهای پیش آمده در سفرهای زمینی در این کشور،برای تقویت زبان انگلیسی اش ، همه این کتابهای صوتی را گوش کرده است.
در کشور خود ما ، البته از سالها پیش ، به صورت غیرحرفه ای ،در این زمینه، فعالیتهای معدود و پراکنده ای انجام شده است.برای مثال ، بعضی مدارس مربوط به نابینایان ، برخی کتابها را برای شاگردانشان خوانده و روی نوار ضبط صوت ، ضبط کرده اند.همچنان که ،از سالها پیش ، بعضی از داستانهای کودکان به صورت نمایش رادیویی اجرا و به در قالب نوار کاست و اخیرا سی.دی. منتشر می شده است و می شود.یا تعدادی از قصه های ظهر جمعه رادیو با صدای کسانی همچون صبحی و ایرج گلسرخی ، روی نوار کاست ، در شمارگان معدود تکثیر و منتشر شده است.همچنان که مثلا احمد شاملو ، دو شعر کودکانه و کودکانه نمایش را با صدای خودش منتشر کرده بود.اما تقریبا هیچ یک از این آثار - جدا از پراکندگی - واجد همه شرایط مورد نظر ما در این بحث نیستند.(در سال 1376 شاهد انتشار دو مجلد از مجموعه ده مجلدی "قصه های حیوانت در قرآن"(نوشته عبدالودود امین؛ترجمه محمد رضا سرشار) به شکل نوار کاست ،با صدای مترجم ، و در سال جاری شاهد تهیه یا انتشار چند کتاب صوتی حرفه ای (کتابی از پائولو کوئیلو ، اثری از جران خلیل جبران به صورت دو صدایی ، و پنج کتاب داوود امیریان با صدای خود من بودیم.
آنچه در این ارتباط مورد نظر است ، به اجمال ، به قرار ذیل است :
1.سی.دی. یا نوار صوتی تهیه شده ، باید دقیقا بر اساس متن کامل یک کتاب منتشر شده باشد.
2.عمدتا تک صدایی باشد.اگر هم برای ایجاد حس و حال یا تنوع و جذابیت بیشتر ، از موسیقی متن و فاصله و افکت یا یکی دو صدای کمکی دیگر استفاده می شود ، این عوامل نباید به گونه ای به کار گرفته شوند که صورت صوتی کتاب از حالت متن خارج و به نمایش رادیویی تبدیل شود.همچنین ، میزان استفاده از موسیقی نباید به حدی باشد که در مجموع ، از نظر زمانی بر متن غلبه نکند ( مدت زمان شکل صوتی کتاب را بیش از حد لزوم طولانی کند).
3.در اجرا هیچ گونه تغییری به هیچ شکل و اندازه - حتی شکستن و محاوره ای کردن کلمات یا پس و پیش گرفتن اجزاء جمله - در متن صورت نگیرد.
3.برای خواندن متن ، حتما از گویندگان خوش صدای حرفه ای آشنا با ادبیات - اعم از گویندگان صدا و سیما یا دوبلورهای سینما - و برای تهیه کنندگی آن نیز از تهیه کنندگان و کارگردانان دارای سابقه و تجربه کافی در این کار استفاده شود.(خاصه در مورد کتابهای شعر ، اگر شاعر یا نویسنده کتاب دارای صدای مناسب و دیگر تواناییهای لازم برای این کار باشد ، در اولویت است.زیرا استفاده از او برای این کار، باعث آشنایی و نزدیکی مضاعف مخاطب با صاحب اثر می شود.)
4.مختص کتابها و مخاطبان کودک و نوجوان یا نابینایان نیست ؛ بلکه مخاطبان آن ، همه گروههای سنی با هر سطح سواد وسلیقه اند.
5.....
اما فایده های این کار چیست؟:
1.بسیاری از مردم - حتی از افراد تحصیلکرده - هستند که به هر دلیل ، حال و حوصله مطالعه را ندارند.اما اگر کسی متن همان کتاب را - خاصه به شیوه ای جذاب - برایشان تعریف کند ، گاه تا ساعتها حاضرند پای صحبتهای او بنشینند.
2.نابینایان ، بچه های کم سن و سال که هنوز خواندن نیاموخته یا بر خواندن مسلط نشده اند ، افراد کم سواد یا بی سواد و نابینایان ،از اصلی ترین مشتریان و مخاطبان ( حتی می توان گفت : نیازمندان ) این دسته کتابها هستند.
3.یک متن - خاصه ادبی - وقتی به وسیله یک فرد مسلط بر ادبیات و زبان فارسی اجرا شود ، بسیار جذاب تر ، دلنشین تر و تاثیر گذارتر از کار درمی آید.به تعبیر دیگر ، تازه متن زنده می شود و ارزشهای ادبی و محتوایی نهفته در خود را به صورت تمام عیار آشکار می کند.
4.صدای زیبای مجری و اجرای نیمه نمایشی او ، افکتها و موسیقیها و دیگر عناصری که در ضبط صوتی کتاب مورد استفاده قرار می گیرد ، جاذبه های اضافی ای است که به جاذبه متن افزوده می شود ؛ و می تواند باعث جذب بیشتر مخاطبان کم حوصله ، به اثر شود.
5.سرعت تهیه ، تکثیر و امکان انتشار آثار صوتی ، در هر شمارگانی - حتی چند نسخه - از جمله عواملی است که جنبه اقتصادی این کار را برای ناشر افزایش و ریسک آن را کاهش می دهد.
6. کتابهای گویا ، رقیبی برای کتابهای مکتوب نیستند.زیرا مشتریان آنها خوانندگان معمولی یا حرفه ای کتاب نیستند ، که از این طریق ، نسبت به کتابهای چاپی احساس بی نیازی کنند.به عکس ، کتابهای گویا ، برای کتاب ، مشتریان و مخاطبان جدیدی ایجاد می کند ، که چه بسا پیش از آن ، با این مقوله سر و کاری نداشته اند.حتی این امکان وجود دارد که این نومخاطبان ، پس از آنکه از طریق کتابهای صوتی ، به مرور شیرینی و تاثیر مثبت و سازنده کتاب را در کام و وجودشان تجربه کردند ، به مطالعه مستقیم کتابهای چاپی نیز رو بیاورند ؛ و از این مسیر ، مخاطبان جدیدی برای کتابهای چاپی پرورش داده شوند.
7. کتابهای گویا می توانند بخش قابل توجهی از اوقات پرت عده زیادی از مردم را ، به جذاب ترین ، مفیدترین و موثرترین شکل ممکن پر کنند .برای مثال ، در سفرهای اغلب طولانی بین شهری ، یا ساعات رفت و آمد و رانندگی در شهر و گرفتاری در ترافیک شهری با خودرو شخصی ، به جای اتلاف وقت یا گوش سپردن به صحبتهای پیش پاافتاده یا موسیقی یا برنامه های کم محتوای ، گسیخته یا غیرضرور رادیویی و مانند آنها ، می توان کتابی ارزشمند ، مفید و مورد نیاز را ، به شکل صوتی مطالعه کرد.که این ،در سطح کلان، با احیای روزانه میلیونها (سالنه میلیاردها) ساعت از اوقات و عمر مردم ، و به جریان انداختن آن در کاری مفید و سازنده ، به نوبه خود می تواند تاثیر مثبت بزرگی بر اقتصاد کشور بگذارد.ضمن آنکه به لحاظ روانی نیز می تواند از آثار سوء روانی اضطرابها و دلهره های روانی ناشی از احساس بیهودگی و اتلاف عمر و وقت در ترافیک و ... را کاهش دهد ؛ و از این طریق ، به سلامت روانی جامعه کمک کند.
8.....
با توجه به این مزایا و فواید بود که در یکی از جلسات اخیر هیئت مدیره انجمن قلم ایران ، که در آن ، مقام محترم معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، نیز حضور داشت ، پیشنهاد توجه بیشتر به ترویج تهیه کتابهای گویا (صوتی ) از سوی وزارتخانه متبوع ایشان را مطرح کردم ؛ و از وی خواستم که به عنوان گامی برای تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این مسیر ( در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد و کیفیت این قبیل آثار) ، همه ساله در کنار برخی از جشنواره های کتاب ، شاخه ای نیز برای ارزیابی و گزینش کتابهای گویای برتر اختصاص داده شود. که با موافقت اولیه مشارالیه روبه رو شد.ضمن آنکه هیئت مدیره انجمن قلم ایران نیز تصویب کرد که به عنوان اولین قدم در این راه ، به تهیه نسخه های صوتی برخی از آثار پیشکسوتان ادبیات معاصر ایران که توسط انجمن به چاپ رسیده یا در دست انتشار است اقدام کند.
امید که این پیشنهاد و یادداشت شتابزده ، بتواند کمکی به ایجاد و رونق جریان تولید کتابهای ارزشمند گویا (صوتی ) ، و از این طریق ، رونق هر چه بیشتر کتاب و کتابخوانی در کشور کند.

5 نظر

سلام
آقای سرشار عزیزیکی دوهفته پیش هفته شما بود.ونام شما برروی خبرهای فرهنگی بود.حضور افرادی مانند شما در عرصه فرهنگ باعث دلگرمی است یالااقل برای من که اینگونه است.راستش من حرفهای افرادی مانند شما و حدادعادل و...را خوب می فهمم.اگر از جنبه فلسفی به زندگی نگاه کنیم وغایت را رسیدن به خدا بدانیم و راه رسیدن را هم دین بدانیم با این مختصات هرگز نمی شود رفتارهای اصلاح طلبان را طی دوران زمامداریشان تحلیل کرد.گو اینکه دراین مدت اخیر که پرده ها افتاده است مشخص شد که حضرات دغدغه خدا و دین و...را نداشته اند.و تعجبم این است که چطور در کشوری که برای حاکمیت ارزشها شهید داده اینگونه افراد می توانند 8 سال زمامداری کنند؟
بالاخره باید ذست ازتعارف برداشت تا این همه اتلاف زمان و سرمایه نشود.باید بدون تعارف مشخص کرد مقصد کجاست تا بر مبنای آن برنامه ریزی کرد

آقای سرشار عزیز فکر کنم به اندازه کافی جوان بابصیرت داشته باشیم اما درد این است که مسئولین بی بصیرت زیاد شده اند یا از همان ابتدا بصیرتی در چنته نداشته اند و یا گذشت زمان چشم بصیرت بین آنها را کدر کرده است.راستش برای ما جوانهای امروز وکودکان دیروز که در دهه شصت در کنار امام نازنین مان بالیدیم و رشد کردیم؛آدمهای دوروبر امام را هم بزرگ می پنداشتیم.اما حالا و بعد از گذشت این دو دهه دیدیم وفهمیدیم که باید در ذهنیت تاریخیمان تجدید نظر کنیم.شانس جوانهای همسن وسال من این بود که در یک دهه خدامحور رشد کردیم.امام هرچه می گفت از خدا می گفت وجوانهای مملکت یگانه فرصت زندگیشان را در راه خدا دادند وشهیدشدند ولی همه این اتفاقات باعث شد که تفکر خدامحور در ذهن کودکان دیروز آبیاری شود.حال سوال من از حضراتی مانند خاتمی مهاجرانی گنجی ...این است که چطور می توان خدامحور اندیشید و خط ومرز نداشت.به نظر من اولین ثمره تفکرخدامحوری داشتن مرزاست.تفکیک خودی وغیرخودی است. اگر انسان یک جو معرفت توحیدی داشته باشد می فهمد که نباید هر حرفی را زد وهر بیگانه ای را خودی تلقی کرد.حضرات که غم آزادی را دارند تصور این را دارنذ که دین جا را تنگ می کند امادایره اسلام عزیزآنقدر گسترده وفراخ است که بتوان همه سلایق را در چارچوب مردم سالاری دینی جای داد. اللهم اهدنا الصزاط المستقیم

ﺍﻗﺎﻱ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﺳﻠﺎﻡ و ﺳﺒﺎﺱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻂﺎﻟﺐ ﺧﻮﺑﺘﺎﻥ ﺳﻮﺍﻟﻲ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﻳﺎ ﻳﻚ ﻓﺮﺩﻏﻴﺮ ﺣﺮﻓه ﺍﻱ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ?
ﺍﻛﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ
ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺍﺯ ﻟﻂﻒ ﺷﻤﺎ ﺳﺒﺎﺳﻚ زارم

ارسال نظر