آخرین خبر

 • • ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
 • چهارشنبه 14 خردادماه 93

  ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ھﻨﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺠﺘﯿﮫ (ﻋﺞ) ﺷﮭﺮری
  ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
  ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان، ﺣﻠﻘﻪ ھﺎی ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی اﻣﺎم (ره) ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ و
  ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ھﻨﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺗﮫﺮان در ﻣﺴﺠﺪ
  ﺣﺠﺘﯿﻪ (ﻋﺞ) ﺷﮫﺮری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
  ﺣﻠﻘﻪ ھﺎی ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﻗﺪﯾﺮی اﺑﯿﺎﻧﻪ، ﯾﻮﺳﻔﻌﻠﯽ
  ﻣﯿﺮﺷﮑﺎک، ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺷﮫﺒﺎزی، ﻓﺆاد اﯾﺰدی، ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆدب، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺮﺷﺎر، ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻤﺎر، ﺳﺎرا
  ﺟﻠﻮداران و ﺷﺮاره ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
  ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺑﺎﻗﺮی، ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺘﺎد ﭘﯿﺎده روی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ اﻟﺤﺴﻨﯽ (ع) ﺗﺎ ﺣﺮم اﻣﺎم
  ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ھﺎ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﻠﻘﻪ ھﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﻮدن ﻣﺒﺎﺣﺚ، اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﺖ، اﻇﮫﺎر داﺷﺖ: در ﺣﻠﻘﻪ ھﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ
  ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺳﻮﯾﻪ اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﯿﺪن ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ
  ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.
  وی ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﻠﻘﻪ ھﺎ داﺷﺘﯿﻢ، اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺛﺮات ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮی
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ دارد.
  ﺑﺎﻗﺮی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد: ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻮاﺿﻊ
  اﯾﺸﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﺑﮑﺸﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
  وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد، ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: در
  اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ھﺎ ﻗﺪﯾﺮی اﺑﯿﺎﻧﻪ، ﯾﻮﺳﻔﻌﻠﯽ ﻣﯿﺮﺷﮑﺎک، ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺷﮫﺒﺎزی، ﻓﺆاد اﯾﺰدی، ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆدب، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
  ﺳﺮﺷﺎر، ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻤﺎر، ﺳﺎرا ﺟﻠﻮداران و ﺷﺮاره ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ در ﺣﻠﻘﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺮه
  ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره)، ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 598، ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره)، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ
  روز ھﻤﭽﻮن راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻓﺘﻨﻪ 88، ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ، ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و
  اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ.
  اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ، اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ھﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و
  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺲ از اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﮫﯿﺎی ﭘﯿﺎده روی ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ اﻟﺤﺴﻨﯽ (ع) ﺗﺎ ﺣﺮم اﻣﺎم
  ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) ﺷﺪﻧﺪ.

آخرين نظرات خوانندگان

 • کاظمی: سلام آقای سرشار حقیقتش من می خواستم باهاتون تماس بگیرم ادامه

آخرين تصاوير

 • -IMG_3451.jpg
 • محمدرضا سرشار-3.jpg
 • محمدرضا سرشار-1.jpg
 • محمدرضا سرشار4.jpg
 • سندساواک در باره جشن هنر.jpg
 • قبا7.jpg
 • قبا6.jpg
 • قبا5.jpg
 • قبا4.jpg
 • قبا3.jpg

آخرین کتاب

 • • آثار كودك محمدرضا سرشار در نمایشگاه كتاب / اصیل آباد به چاپ نوزدهم رسید
 • كد مطلب: 13544 25 فروردین 1393 ساعت 13:58
  به همت انتشارات سوره مهر؛
  سه اثر كودك و نوجوان محمدرضا سرشار به زودی از سوی انتشارات سوره مهر تجدید چاپ می شوند و در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران حضور خواهند داشت.

  به گزارش خبرنگار پایگاه خبری حوزه هنری چاپ پنجم كتاب "سفر به جنوب" محمدرضا سرشار (رضا رهگذر) به زودی از سوی انتشارات سوره مهر وارد بازار كتاب می شود.
  این اثر توسط دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری، برای نخستین بار در سال 1370 چاپ شد.
  كتاب "سفر به جنوب" كه مخاطبان آن را نوجوانان تشكیل می دهند، در نخستین جشنواره كتاب كودك و نوجوان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، به عنوان كتاب تقدیری برگزیده شد و جایزه گرفت.
  غیر از خدا هیچكس نبود نیز به چاپ یازدهم رسیده است. این اثر مجموعه داستان قدیمی از سرشار است كه برای كودكان سال‌های آخر دبستان و دوره راهنمایی مناسب است.
  سرشار در این كتاب، شش داستان با موضوعاتی چون «نعمت هوش»، «ایثار»، «روزی حلال» و... را گرد هم آورده است و بازتولید مجموعه‌ای از داستان‌های قدیمی است.
  چاپ نوزدهم "اصیل آباد" این نویسنده نیز توسط انتشارات سوره مهر در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی كتاب عرضه خواهد شد. چاپ اول این اثر در اردیبهشت 1357 - قبل از پیروزی انقلاب - منتشر شده است.
  كتاب «اصیل آباد» از سری كتاب‌های گروه سنی نوجوانان، داستان زندگى مردمی است كه در روستا با تكیه بر تولیدات خودشان و براساس فطرت، سادگى و پاكى گذران زندگی می‌كنند.
  گفتنی است محمد رضا سرشار در بخش آثار بزرگسال خود هم امسال با دستی پر به نمایشگاه كتاب تهران می آید و چهار مجلد نخست از مجموعه هفت جلدی قصه‌‌های انقلاب را از سوی انتشارات سوره مهر در دست چاپ دارد.
  روی دیوار، پای تخته سیاه، همه گفتند مرگ بر شاه و به دنبال پدر عناوین این كتاب ها است.
  همچنین دو كتاب "داستان برای گشایش درهای آسمان" و "غوطه خوردنی غریب در داستان" از محمد رضا سرشار نیز توسط انتشارات سوره مهر در نمایشگاه كتاب در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.


فردا سه شنبه، گنجینه نفیس صوتی صحیفه سجادیه رونمایی می شود

گنجینه نفیس صوتی صحیفه سجادیه رونمایی می شود

گنجینه نفیس صوتی صحیفه سجادیه رونمایی می شود

خبرگزاری شبستان: گنجینه نفیس صوتی صحیفه سجادیه فردا ۱۳ خردادماه در خبرگزاری شبستان رونمایی می شود.


به گزارش معارف قرآن و معارف خبرگزاری شبستان، کانون خورشید، اولین مرکز ترویج رسانه ای معارف غدیر و صحیفه سجادیه، بسته صوتی صحیفه سجادیه با عنوان " کتاب معجزنشان" را در محل خبرگزاری شبستان، سیزدهم خردادماه هم زمان با سال روز ولادت امام سجاد(ع) برای نخستین بار رونمایی می کند.
این مجموعه صوتی مشتمل بر تلاوت متن عربی کتاب شریف صحیفه سجادیه با نوای دلنشین حاج منصور نورایی از دعای 1 تا19، و حاج مهدی سلحشور دعای مکارم الاخلاق (دعای 20) از دعای 21 تا 44 توسط حجت الاسلام حمید نجفی و از دعای 45 تا 54 توسط حاج محمدرضا غلامرضا زاده است.
در این مجموعه ترجمه ارزنده آیت الله صفایی بوشهری از کتاب شریف صحیفه سجادیه با صدای ماندگار استاد محمدرضا سرشار(رضا رهگذر)، و بیان شرح اجمالی و راهنمای دعاهای کتاب شریف صحیفه سجادیه توسط حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا اعوانی نیز برای علاقه مندان تدارک دیده شده است.
این بسته صوتی نفیس با مشارکت معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 3 و حوزه هنری کودک و نوجوان تهیه شده است.
 

1 نظر

سلام آقای سرشار
حقیقتش من می خواستم باهاتون تماس بگیرم اما تنها راه ارتباطی با شما همین قسمت نظرات در مورد مطالب هست
بنابراین عذرمی خوام که نظر نمیدم و کار خودم رو مطرح می کنم
ما یه موسسه فرهنگی هنری توی شیراز هستیم که می خوایم یه کار داستان دفاع مقدس با قالب و هنر جدید برای کودکان تولید کنیم
یه کتاب دیجیتالی با تصویرسازی قوی و صداگذاری و انیمیت
در همین راستا چندتا سوال داریم که جواب دادن به اونها خیلی وقت شما رو نممی گیره
حالا تلفنی یا ایمیلی فرقی نداره
خواستم اجازه بدید که سوالات رو ایمیل کنم براتون
البته آدرس میلتون رو هم نداریم
ممنون میشم اگر جواب درخواست ما رو بدید
موفق باشید
یا علی

ارسال نظر