آخرین خبر

 • • `نتیجه انتخابات پانزدهمین مجمع عمومی انجمن قلم ایران
 • پنجشنبه 18 مهرماه 92

  بعد از ظهر روز چهارشنبه 17 مهر 92، پانزدهمین مجمع عمومی انجمن قلم ایران، در محل تالار اجتماعات این تشکل صنفی برگزار شد.
  مراسم در ساعت 15:15 با قرائت کلام الله مجید توسط میثم نمکی آرانی - عضو انجمن، رئیس اسبق اداره ارشاد کاشان و رئیس فعلی اداره ارشاد آران و بیدگل - آغاز شد. سپس محمدرضا سرشار - رئیس هیئت مدیره انجمن - ضمن گفتن خیرمقدم به حضار، وظایف و اختیارات مجمع عمومی - مشخص شده در اساسنامه انجمن - را برای حاضران شرح داد. بعد انتخابات اعضای هیئت مدیره موقت انجام شد؛ که طی آن محسن مومنی - رئیس حوزه هنری -، رضا اسماعیلی، ناصر نادری، ابوالفضل طاهرخانی و مجید عمیق، به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس، منشی و ناظران هیئت مدیره موقت برگزیده شدند و کار خود را آغاز کردند.
  آنگاه محمد سرشار، اطلاعاتی فنی در باره طراحی جدید سایت انجمن، امکانات آن و نحوه اختصاص بخشی مستقل برای تک تک اعضا، در اختیار حاضران قرار داد.
  قرائت گزارش عملکرد دو سال گذشته هیئت مدیره انجمن توسط راضیه تجار و سپس قرائت شرح هزینه ها و درآمدها و تراز مالی توسط عباسعلی براتی¬پور- خزانه دار - و گزارش علی الله سلیمی - به عنوان نماینده بازرسان- دیگر بخشهای برنامه بود. آنگاه چهارده نامزد هیئت مدیره و شش نامزد بازرسی - تک تک - روی صحنه رفتند و و به معرفی خود و برنامه هایشان پرداختند.
  در انتها رای گیری مخفی (با برگه) برای انتخاب اعضای هفتمین دوره هیئت مدیره و پانزدهمین دوره بازرسی انجمن صورت گرفت؛ که طی آن، از 118 رای ماخوذه که 4 تای آن مخدوش بود محمدرضا سرشار با 105 رای ، محسن پرویز با 98 رای ، راضیه تجار با 88 رای، کامران پارسی نژاد با 66 رای، و محمد میرکیانی با 62 رای، به عنوان نفرات منتخب اول تا پنجم اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. سپس از آنجا که پدرام پاک آیین، عباسعلی براتی پور و رضا رسولی با کسب 53 رای، در یک ¬رتبه قرار داشتند و اعضای اصلی هیت مدیره نیز می بایست 7 نفر می بودند، بین این سه نفر قرعه کشی به عمل آمد؛ که در نتیجه پاک آیین به عنوان نفر اول اعضای علی البدل و احمد عربلو با 53 و زنوزی با 49 رای به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره مشخص شدند.
  در بخش بازرسان نیزافرادذیل به ترتیب به عنوان اعضای اصلی و علی البدل بازرسان برگزیده شدند.
  علی الله سلیمی با 99 رای، سهیلا عبدالحسینی با 79 رای، سیدعلیرضا سجلدپور با 74 رای به عنوان بازرسان اصلی و منیژه جانقلی با 60 رای و ذبیح الله رحمانی به عنوان بازرسان علی البدی برگزیده شدند.
  این مراسم در ساعت 18:30 به پابان رسید.


  `نتیجه انتخابات پانزدهمین مجمع عمومی انجمن قلم ایران
  بعد از ظهر روز چهارشنبه 17 مهر 92، پانزدهمین مجمع عمومی انجمن قلم ایران، در محل تالار اجتماعات این تشکل صنفی برگزار شد.
  مراسم در ساعت 15:15 با قرائت کلام الله مجید توسط میثم نمکی آرانی - عضو انجمن، رئیس اسبق اداره ارشاد کاشان و رئیس فعلی اداره ارشاد آران و بیدگل - آغاز شد. سپس محمدرضا سرشار - رئیس هیئت مدیره انجمن - ضمن گفتن خیرمقدم به حضار، وظایف و اختیارات مجمع عمومی - مشخص شده در اساسنامه انجمن - را برای حاضران شرح داد. بعد انتخابات اعضای هیئت مدیره موقت انجام شد؛ که طی آن محسن مومنی - رئیس حوزه هنری -، رضا اسماعیلی، ناصر نادری، ابوالفضل طاهرخانی و مجید عمیق، به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس، منشی و ناظران هیئت مدیره موقت برگزیده شدند و کار خود را آغاز کردند.
  آنگاه محمد سرشار، اطلاعاتی فنی در باره طراحی جدید سایت انجمن، امکانات آن و نحوه اختصاص بخشی مستقل برای تک تک اعضا، در اختیار حاضران قرار داد.
  قرائت گزارش عملکرد دو سال گذشته هیئت مدیره انجمن توسط راضیه تجار و سپس قرائت شرح هزینه ها و درآمدها و تراز مالی توسط عباسعلی براتی¬پور- خزانه دار - و گزارش علی الله سلیمی - به عنوان نماینده بازرسان- دیگر بخشهای برنامه بود. آنگاه چهارده نامزد هیئت مدیره و شش نامزد بازرسی - تک تک - روی صحنه رفتند و و به معرفی خود و برنامه هایشان پرداختند.
  در انتها رای گیری مخفی (با برگه) برای انتخاب اعضای هفتمین دوره هیئت مدیره و پانزدهمین دوره بازرسی انجمن صورت گرفت؛ که طی آن، از 118 رای ماخوذه که 4 تای آن مخدوش بود محمدرضا سرشار با 105 رای ، محسن پرویز با 98 رای ، راضیه تجار با 88 رای، کامران پارسی نژاد با 66 رای، و محمد میرکیانی با 62 رای، به عنوان نفرات منتخب اول تا پنجم اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. سپس از آنجا که پدرام پاک آیین، عباسعلی براتی پور و رضا رسولی با کسب 53 رای، در یک ¬رتبه قرار داشتند و اعضای اصلی هیت مدیره نیز می بایست 7 نفر می بودند، بین این سه نفر قرعه کشی به عمل آمد؛ که در نتیجه پاک آیین به عنوان نفر اول اعضای علی البدل و احمد عربلو با 53 و زنوزی با 49 رای به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره مشخص شدند.
  در بخش بازرسان نیزافرادذیل به ترتیب به عنوان اعضای اصلی و علی البدل بازرسان برگزیده شدند.
  علی الله سلیمی با 99 رای، سهیلا عبدالحسینی با 79 رای، سیدعلیرضا سجلدپور با 74 رای به عنوان بازرسان اصلی و منیژه جانقلی با 60 رای و ذبیح الله رحمانی به عنوان بازرسان علی البدی برگزیده شدند.
  این مراسم در ساعت 18:30 به پابان رسید.


  `نتیجه انتخابات پانزدهمین مجمع عمومی انجمن قلم ایران
  بعد از ظهر روز چهارشنبه 17 مهر 92، پانزدهمین مجمع عمومی انجمن قلم ایران، در محل تالار اجتماعات این تشکل صنفی برگزار شد.
  مراسم در ساعت 15:15 با قرائت کلام الله مجید توسط میثم نمکی آرانی - عضو انجمن، رئیس اسبق اداره ارشاد کاشان و رئیس فعلی اداره ارشاد آران و بیدگل - آغاز شد. سپس محمدرضا سرشار - رئیس هیئت مدیره انجمن - ضمن گفتن خیرمقدم به حضار، وظایف و اختیارات مجمع عمومی - مشخص شده در اساسنامه انجمن - را برای حاضران شرح داد. بعد انتخابات اعضای هیئت مدیره موقت انجام شد؛ که طی آن محسن مومنی - رئیس حوزه هنری -، رضا اسماعیلی، ناصر نادری، ابوالفضل طاهرخانی و مجید عمیق، به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس، منشی و ناظران هیئت مدیره موقت برگزیده شدند و کار خود را آغاز کردند.
  آنگاه محمد سرشار، اطلاعاتی فنی در باره طراحی جدید سایت انجمن، امکانات آن و نحوه اختصاص بخشی مستقل برای تک تک اعضا، در اختیار حاضران قرار داد.
  قرائت گزارش عملکرد دو سال گذشته هیئت مدیره انجمن توسط راضیه تجار و سپس قرائت شرح هزینه ها و درآمدها و تراز مالی توسط عباسعلی براتی¬پور- خزانه دار - و گزارش علی الله سلیمی - به عنوان نماینده بازرسان- دیگر بخشهای برنامه بود. آنگاه چهارده نامزد هیئت مدیره و شش نامزد بازرسی - تک تک - روی صحنه رفتند و و به معرفی خود و برنامه هایشان پرداختند.
  در انتها رای گیری مخفی (با برگه) برای انتخاب اعضای هفتمین دوره هیئت مدیره و پانزدهمین دوره بازرسی انجمن صورت گرفت؛ که طی آن، از 118 رای ماخوذه که 4 تای آن مخدوش بود محمدرضا سرشار با 105 رای ، محسن پرویز با 98 رای ، راضیه تجار با 88 رای، کامران پارسی نژاد با 66 رای، و محمد میرکیانی با 62 رای، به عنوان نفرات منتخب اول تا پنجم اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. سپس از آنجا که پدرام پاک آیین، عباسعلی براتی پور و رضا رسولی با کسب 53 رای، در یک ¬رتبه قرار داشتند و اعضای اصلی هیت مدیره نیز می بایست 7 نفر می بودند، بین این سه نفر قرعه کشی به عمل آمد؛ که در نتیجه پاک آیین به عنوان نفر اول اعضای علی البدل و احمد عربلو با 53 و زنوزی با 49 رای به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره مشخص شدند.
  در بخش بازرسان نیزافرادذیل به ترتیب به عنوان اعضای اصلی و علی البدل بازرسان برگزیده شدند.
  علی الله سلیمی با 99 رای، سهیلا عبدالحسینی با 79 رای، سیدعلیرضا سجلدپور با 74 رای به عنوان بازرسان اصلی و منیژه جانقلی با 60 رای و ذبیح الله رحمانی به عنوان بازرسان علی البدی برگزیده شدند.
  این مراسم در ساعت 18:30 به پابان رسید.


آخرين تصاوير

 • -IMG_3451.jpg
 • محمدرضا سرشار-3.jpg
 • محمدرضا سرشار-1.jpg
 • محمدرضا سرشار4.jpg
 • سندساواک در باره جشن هنر.jpg
 • قبا7.jpg
 • قبا6.jpg
 • قبا5.jpg
 • قبا4.jpg
 • قبا3.jpg

آخرین کتاب

 • • , «افسانه ها و داستانهای تاریخی مذهبی برای کودکان و نوجوانان» به قلم سرشار منتشر شد
 • اثر پژوهشی - آموزشی "داستانها و افسانه های تاریخی مذهبی برای کودکان و نوجوانان" به قلم محمد رضا سرشار، انتشار یافت.
  این کتاب، که ششمین مجلد از سلسله کتابهای "در باره ادبیات داستانی " است، همچون مجلدات قبلی این مجموعه، به وسیله کانون اندیشه جوان - وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - چاپ و روانه بازار کتاب شده است.
  مباحث مطروحه در کتاب مذکور عبارت اند از: پیشینه؛ داستان تاریخی دینی؛ تفاوتهای تاریخ و داستان تاریخی؛ داستان تاریخی مذهبی و واقعیتگرایی؛ انواع داستانهای تاریخی: ا. داستانهای تاریخی عمومی(داستانهای تاریخی مستند؛ داستانهای تخیلی تاریخی)؛ 2. داستانهای تاریخی مذهبی(داستانهای زندگی پیامبران؛ داستانهای زندگی رسول اکرم(ص)؛ داستانهای زندگی اهل بیت(ع)؛ داستانهای زندگی صحابه؛ داستانهای زندگی شهیدان و جانبازان بزرگ اسلام و تشیع؛ داستانهای زندگی دانشمندان و دیگر شخصیتهای برجسته اسلامی)؛ 3. داستانهای تاریخی نما. 4. اساطیر و افسانه های تاریخی مذهبی. 5. داستانهای علمی و علمی - تخیلی دینی. 6. داستانهای تصویری(فتورمان)؛ فواید داستانهای تاریخی مذهبی برای کودکان و نوجوانان؛ ملاحظاتی در مورد داستانهای تاریخی مذهبی(منابع؛ مخاطبان؛ امتیازی که می تواند به ضعف و مشکل تبدیل شود؛ بی طرف نمایی نویسنده؛ شور مذهبی؛ زبان و بیان مناسب و درخور مخاطبان)؛ فهرستی از چند کتاب داستان تاریخی مذهبی مناسب کودکان و نوجوانان.
  قابل ذکر است: از مجموعه "در باره ادبیات داستانی" به قلم محمدضا سرشار که به وسیله کانون اندیشه جوان منتشر می شود، پیش از این، پنج عنوان "پیشینه، نقش و اهمیت داستان در زندگی انسان"، "نقد ادبی؛ کارکردها و آفات"، "انواع نقد ادبی" ، "مبانی ادبیات کودک و نوجوان" و "سلول بنیادین داستان" روانه بازار کتاب شده است. مخاطبان این آثار پژوهشگران، نویسندگان، مدرسان، منتقدان، دانشجویان و دیگر علاقه مندان ادبیات داستانی و ادبیات کودکان و نوجوانان اند.
  این مجموعه را می توان از طریق انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به شماره تلفن 88505402 تهیه کرد.


سرشار: شخصيت اصلي رمان‌هاي انقلاب بايد اهل انديشه باشد

در آستانه 22 بهمن عنوان شد
به گزارش خبرنگار فارس، محمدرضا سرشار در حاشيه جلسات نقد حوزه هنري تهران، درباره مختصات رمان‌نويسي انقلابي، گفت: متأسفانه نويسندگاني كه مي‌خواهند درباره انقلاب داستان و رمان بنويسند اطلاعات كافي در اين باره ندارند. اگر رمان واقعي انقلاب بخواهد نوشته شود چندين شرط دارد: اول اين كه بايد شخصيتي به عنوان شخصيت اصلي رمان انتخاب شود كه اهل انديشه باشد چون اين انقلاب، يك انقلاب فرهنگي بود و براساس يك سلسه مسائل فلسفي، اعتقادي، سياسي و .... شكل گرفت، اصلا حضرت امام خميني(ره) به عنوان رهبر انقلاب يك فرد فرهنگي بود و در واقع يك انقلاب اعتقادي برپا كرد؛ آن وقت ما در رماني كه عنوان انقلابي به آن مي‌دهند چنين مسائلي را مشاهده نمي‌كنيم.
وي افزود: يك بچه تا سيكل خوانده با يك پدر و مادر بي‌سواد و جنوب شهري كه اصلاً فعاليت سياسي هم ندارند نمي‌تواند قهرمان يك رمان انقلابي باشد. در واقع اين انتخاب صحیح نیست.
سرشار در ادامه افزود: قبل از انقلاب جنبش‌هاي سياسي، فلسفي، تاريخي و ... رخ داده است و همه اين‌ها اتفاق افتاد تا رسيد به پيروزي انقلاب اسلامي. گروه‌هاي ماركسيست بعد از مشروطه يك جريان قوي و مطرح بوده‌اند و هم اكنون نيز بقاياي آن وجود دارد. ماركسيسم در دنيا مرده آن وقت ما اين جا ماركسيست داريم كه معتقد به خيانت گورباچف و اشتباه شوروي در کنار کذاشتن مارکسیسم هستند.
فدائيان اسلام اولين گروهي هستند كه با بنیانهای فکری شيعي عليه سلطنت پهلوي قيام كردند و هيأت‌هاعد ها مؤتلفه در ادامه اين جريان هستند. مجاهدين خلق، جبهه ملي، نهضت آزادی،گروههای متعدد کوچک تری که تحت عنوان مجاهدین انقلاب اسلامی خوانده شدند و ... از جمله جريان‌هايي هستند كه در اين كشور وجود داشته اند و نويسنده بايد براي نگارش يك رمان انقلابي از اين مسائل آگاهي بالايي داشته باشد تا بتواند يك رمان با مقياس عظمت انقلاب اسلامي بنويسند.
سرشار گفت: اگر كسي با اين شرايط آشنا نباشد قهرماني در حد سيكل انتخاب مي‌كند تا زحمت خودش را كم كند؛و این شخصیت همان قدر بفهمد و او هم همان قدر هم از شرایط و اوضاع سیاسی و اجتماعی آن زمان بنويسد. آن وقت در اين كتاب انقلاب باور‌پذير و توجيه شدني نيست، اين مي‌شود كه در رماني مثل "اسماعيل " فضا براي طرح ابعاد مختلف انقلاب به وجود نمي‌آيد.
عضو هيأت علمي و رئيس علمی گروه ادبيات انديشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامي در ادامه گفت: ما در اين انقلاب نزديك 150 هزار شهيد داديم و اين بايد در رمان‌هاي منتشر شده پيرامون انقلاب نمود و جلوه عيني داشته باشد .اگر چنين نباشد مردم اين گونه رمان‌ها را باور نخواهند كرد.
نويسنده كتاب "داش آكل،حواشي و تبعات " همچنين خاطر نشان كرد: روسها هم راجع به انقلاب خود كتاب نوشتند. كتاب "گذر از رنج‌ها "ي آلكسي تولستوي كه سه جلد قطور است نويسنده قهرمان اصلي داستان را يك روشنفكر و فرد آگاه قرار داده است و اين درباره پائين‌ترين شخصيت مهم داستان نيز صادق است. قدم اول در انتخاب رمان انقلاب انتخاب شخصيت اصلي آن است كه بايد يك فرد دارای این خصوصیات باشد.
دبير علمي جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي درباره برخي از نويسندگان نيز گفت: متأسفانه خيلي از نويسندگان ما تئوریهای داستان‌نويسي را در حد لازم نمي‌دانند و جالب است كه نمي‌دانند كه اینها را را بلد نيستند.
وي با ذكر خاطره‌اي گفت: يادم مي‌آيد در اوايل انقلاب در کانون پرورش فکری ساده‌نويسي تبرای کودکان و نوجوانان تدريس مي‌كردم و برخی از دوستان داستان‌نويس و مديران آنجا هم مي‌آمدند و در این کلاس شرکت می کردند. الان اين تواضع از بين رفته است. ما نه كتاب‌هاي يكديگر را مي‌خوانیم نه سر كلاس همديگر مي‌رويم نه به نقدهاي يكديگر توجه مي‌كنيم.
سرشار در ادامه افزود: عده‌اي از نويسندگان تازه‌كار عضو بعضی از جلسات نقد كه هنوز كتاب مستقلي هم ندارند با بسياري از مباني نقد‌نويسي و داستان‌نويسي آشنايي دارند. کم ‌سوادي تئوريك در عده قابل توجهی از داستان‌نويسان چه مذهبي و غير مذهبي وجود دارد. يعني عده قابل توجهی از نويسندگان ما هم مهارت علمي رشته خودشان را به اندازه کافی ندارند هم اطلاعات جانبي را كه بايد داشته باشند . يكي از ويژگي‌هاي رمان‌هاي مطرح غربي درون‌مايه و انديشه مطرح شده در آن است. شما هر اثري را كه حتي امروز در غرب مطرح مي‌شود اگر ببينيد از لحاظ ساختاري معمولا داراي مشكلات قابل توجه است ولي چرا آنها را مطرح مي‌كنند؟ چون يك حرف اساسي مطرح در غرب را زده است .البته اگر اين حرف را به عرفانهای عمیق و فلسفه‌هاي عظيم شرقي عرضه كنند ممكن است بيش پا افتاده جلوه کنند؛ ولي براي خود آنها حرف بزرگي است.مثلا ساراماگو رمان كوري را در حدود 600 صفحه مي‌نويسد و خواننده مي‌گويد حرف آن اين است که امروز ديده بصيرت انسان كور شده است. بسياري از كتاب‌هايي كه نوبل مي‌گيرند به خاطر درون مايه‌اي است كه به كار مي‌گيرند.

ارسال نظر