آخرین خبر

 • • ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
 • چهارشنبه 14 خردادماه 93

  ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ھﻨﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺠﺘﯿﮫ (ﻋﺞ) ﺷﮭﺮری
  ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
  ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان، ﺣﻠﻘﻪ ھﺎی ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی اﻣﺎم (ره) ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ و
  ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ھﻨﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺗﮫﺮان در ﻣﺴﺠﺪ
  ﺣﺠﺘﯿﻪ (ﻋﺞ) ﺷﮫﺮری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
  ﺣﻠﻘﻪ ھﺎی ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﻗﺪﯾﺮی اﺑﯿﺎﻧﻪ، ﯾﻮﺳﻔﻌﻠﯽ
  ﻣﯿﺮﺷﮑﺎک، ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺷﮫﺒﺎزی، ﻓﺆاد اﯾﺰدی، ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆدب، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺮﺷﺎر، ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻤﺎر، ﺳﺎرا
  ﺟﻠﻮداران و ﺷﺮاره ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
  ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺑﺎﻗﺮی، ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺘﺎد ﭘﯿﺎده روی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ اﻟﺤﺴﻨﯽ (ع) ﺗﺎ ﺣﺮم اﻣﺎم
  ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ھﺎ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﻠﻘﻪ ھﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﻮدن ﻣﺒﺎﺣﺚ، اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﺖ، اﻇﮫﺎر داﺷﺖ: در ﺣﻠﻘﻪ ھﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ
  ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺳﻮﯾﻪ اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﯿﺪن ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ
  ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.
  وی ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﻠﻘﻪ ھﺎ داﺷﺘﯿﻢ، اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺛﺮات ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮی
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ دارد.
  ﺑﺎﻗﺮی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد: ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻮاﺿﻊ
  اﯾﺸﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﺑﮑﺸﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
  وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد، ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: در
  اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ھﺎ ﻗﺪﯾﺮی اﺑﯿﺎﻧﻪ، ﯾﻮﺳﻔﻌﻠﯽ ﻣﯿﺮﺷﮑﺎک، ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺷﮫﺒﺎزی، ﻓﺆاد اﯾﺰدی، ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆدب، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
  ﺳﺮﺷﺎر، ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻤﺎر، ﺳﺎرا ﺟﻠﻮداران و ﺷﺮاره ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ در ﺣﻠﻘﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺮه
  ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره)، ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 598، ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره)، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ
  روز ھﻤﭽﻮن راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻓﺘﻨﻪ 88، ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ، ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و
  اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ.
  اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ، اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ھﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و
  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺲ از اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﮫﯿﺎی ﭘﯿﺎده روی ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ اﻟﺤﺴﻨﯽ (ع) ﺗﺎ ﺣﺮم اﻣﺎم
  ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) ﺷﺪﻧﺪ.

آخرين نظرات خوانندگان

 • خانم کاظمی: سلام و عرض ادب راستشمن یه درخواست ازتون داشتم منتها ادامه

آخرين تصاوير

 • -IMG_3451.jpg
 • محمدرضا سرشار-3.jpg
 • محمدرضا سرشار-1.jpg
 • محمدرضا سرشار4.jpg
 • سندساواک در باره جشن هنر.jpg
 • قبا7.jpg
 • قبا6.jpg
 • قبا5.jpg
 • قبا4.jpg
 • قبا3.jpg

آخرین کتاب

 • • آثار كودك محمدرضا سرشار در نمایشگاه كتاب / اصیل آباد به چاپ نوزدهم رسید
 • كد مطلب: 13544 25 فروردین 1393 ساعت 13:58
  به همت انتشارات سوره مهر؛
  سه اثر كودك و نوجوان محمدرضا سرشار به زودی از سوی انتشارات سوره مهر تجدید چاپ می شوند و در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران حضور خواهند داشت.

  به گزارش خبرنگار پایگاه خبری حوزه هنری چاپ پنجم كتاب "سفر به جنوب" محمدرضا سرشار (رضا رهگذر) به زودی از سوی انتشارات سوره مهر وارد بازار كتاب می شود.
  این اثر توسط دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری، برای نخستین بار در سال 1370 چاپ شد.
  كتاب "سفر به جنوب" كه مخاطبان آن را نوجوانان تشكیل می دهند، در نخستین جشنواره كتاب كودك و نوجوان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، به عنوان كتاب تقدیری برگزیده شد و جایزه گرفت.
  غیر از خدا هیچكس نبود نیز به چاپ یازدهم رسیده است. این اثر مجموعه داستان قدیمی از سرشار است كه برای كودكان سال‌های آخر دبستان و دوره راهنمایی مناسب است.
  سرشار در این كتاب، شش داستان با موضوعاتی چون «نعمت هوش»، «ایثار»، «روزی حلال» و... را گرد هم آورده است و بازتولید مجموعه‌ای از داستان‌های قدیمی است.
  چاپ نوزدهم "اصیل آباد" این نویسنده نیز توسط انتشارات سوره مهر در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی كتاب عرضه خواهد شد. چاپ اول این اثر در اردیبهشت 1357 - قبل از پیروزی انقلاب - منتشر شده است.
  كتاب «اصیل آباد» از سری كتاب‌های گروه سنی نوجوانان، داستان زندگى مردمی است كه در روستا با تكیه بر تولیدات خودشان و براساس فطرت، سادگى و پاكى گذران زندگی می‌كنند.
  گفتنی است محمد رضا سرشار در بخش آثار بزرگسال خود هم امسال با دستی پر به نمایشگاه كتاب تهران می آید و چهار مجلد نخست از مجموعه هفت جلدی قصه‌‌های انقلاب را از سوی انتشارات سوره مهر در دست چاپ دارد.
  روی دیوار، پای تخته سیاه، همه گفتند مرگ بر شاه و به دنبال پدر عناوین این كتاب ها است.
  همچنین دو كتاب "داستان برای گشایش درهای آسمان" و "غوطه خوردنی غریب در داستان" از محمد رضا سرشار نیز توسط انتشارات سوره مهر در نمایشگاه كتاب در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.


«شب گرفتن ماه» (رمان زندگی فردوسی) به چاپ پنجم رسید

سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 - 20:36:00 چاپ
امتیاز به مطلب 4 نفر

شب گرفتن ماه با خاطرات محسن رضایی از سرّی‌ترین قرارگاه اطلاعات جنگ

فرهنگ > کتاب - چاپ پنجم کتاب زندگینامه حکیم ابوالقاسم فردوسی با نام «شب گرفتن ماه» و چاپ هفتم خاطرات محسن رضایی از سردار شهید علی هاشمی در کتاب «گمشده من» از سوی سوره مهر روانه بازار شد.

به گزارش خبرآنلاین، «شب گرفتن ماه» اثر ساتم الوغ زاده و تلخیص محمدرضا سرشار به قصد استفاده و آشنایی بیشتر نوجوانان با این شاعر بزرگ فارسی زبان منتشر شده است. این کتاب بر مبنای کتاب «بسی رنج بردم» ساتم الوغ زاده، نویسنده مشهور تاجیک در سال 79 منتشر شد و داستانی شیرین و دلکش از زندگی حکیم ابوالقاسم فردوسی، داستانسرا و شاعر نامدار ایرانی قرن چهارم هجری قمری و سراینده میراث جاویدان زبان و ادب فارسی، را روایت می‌کند.

در بخشی از کتاب «شب گرفتن ماه» آمده است:

مسابقه فکر، مهارت و ذکاوت، برای همه شوق آور بود.
فرخی رو به عنصری کرد و گفت: حضرت ملک الشعرا شروع کنند. ما پیروی می‌کنیم.

قبول. پس، شروع می‌کنیم.

عنصری دقیقه‌ای فکر کرد سپس گفت:

چون عارض تو، ماه نباشد روشن
فرخی مصرع دوم را گفت:

مانند رخت، گل نبود در گلشن

بعد از فاصله‌ای به اندازه یک نفس، عسجدی افزود:
مژگانت همی گذر کند از جوشن

فرخی، قردوسی را به مسابقه خواند:

استاد مقطع را از شما خواهش می‌کنیم.

فردوسی نمی‌توانست اجابت نکند. چشمان همه به او دوخته شده بود....

او، مصرع عسجدی را، با صدایی آهسته برای خود تکرار کرد. یک لحظه اندیشید و گفت:

مانند سنانِ گیو، در جنگِ پَشَن.

از اهل مجلس فریادهای تحسین به هوا برخاست.

چاپ پنجم «شب گرفتن ماه» در 296 صفحه و با قیمت 10900 تومان منتشر شده است.

بنابراین گزارش، کتاب «گمشده من» برگرفته از خاطرات محسن رضایی درباره سردار شهید علی هاشمی، فرمانده سری‌ترین قرارگاه اطلاعات جنگ (نصرت) است. محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران در این کتاب به سرگذشت قرارگاه سری نصرت و نقش شهید علی هاشمی در آن نگاه تازه‌ای دارد؛ روایتی که در شروع کتاب با یک بحران ایگونه آغاز می شود: «بعد از عملیات بیت‌المقدس، عراقی‌ها دست ما را خوانده بودند و فهمیده بودند چگونه عملیات می‌کنیم...» و این آغاز ماجراست.

محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، برای انجام عملیات در هورالهویزه، که طرحی دور از انتظار دشمن بود، قرارگاه سری نصرت را به فرماندهی علی هاشمی تشکیل داد که این فرمانده دفاع مقدس در سال 1367 در جزایر مجنون به شهادت رسید.

محمد مهدی بهداروند درباره چگونگی تدوین کتاب «گمشده من» گفت: در سال 1381 مصاحبه‌ای 3 ساعته با محسن رضایی درباره علی هاشمی و با تمرکز بر عملیات‌های خیبر و بدر، انجام شد که مطالب حاصل از این گفت‌وگو و نیز گفت‌وگو با سردار احمد سوداگر که بخشی از شناسایی منطقه هورالهویزه را بر عهده داشته و استفاده از اطلاعات سردار علی ناصری، از معاونان علی هاشمی در کتاب «پنهان زیر باران»، کتاب «گمشده من» تدوین شده است.

وی با اشاره به چگونگی شهادت علی هاشمی گفت: وی در قرارگاه نصرت بوده که 2 بالگرد عراقی حمله شدیدی را آغاز می‌کنند. دستور عقب‌نشینی داده می‌شود، اما علی هاشمی قبول نکرده و در نیزارهای جزیره مجنون مقاومت می‌کند. از آن پس هیچ خبری از وی به دست نیامد.

این نویسنده ادامه داد: با تصور اسیر بودن علی هاشمی، برای جلوگیری از شناسایی وی توسط ارتش بعث مدت 22 سال نامی از علی هاشمی برده نشد. تا این که رژیم بعث عراق سقوط کرد و با جست و جوی نیروهای تفحص، باقیمانده پیکر این شهید شناسایی و اردیبهشت ماه 89 به خاک سپرده شد.

بهداروند همچنین از ویژگی مثبت این کتاب سخن گفته و افزود: ویژگی دیگر اثر در مقایسه با دیگر کتاب‌ها زبان بیان آن است. آثار زیادی وجود دارد که از سادگی گفتار برای دلنشین شدن و یافتن مخاطبان گسترده کوشیده اند اما آنچه زبانی ساده را جذاب می‌کند فاکتورهایی است که در اغلب آثار مشاهده نمی شود و خوشبختانه در این اثر می توان تا حدود زیادی وجود آن ها را حس کرد.

علی هاشمی سال 1340 در منطقه عامری اهواز به دنیا آمد. در نوجوانی از جریانات سیاسی آگاهی داشت و با شروع تظاهرات و راهپیمایی‌ها علیه رژیم پهلوی فعالیت‌های چشمگیری کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت موقت و سپس رسمی به عضویت کمیته انقلاب اسلامی درآمد و در آغاز تشکیل سپاه پاسداران از کمیته به سپاه انتقال یافت و علی شمخانی، فرماندهی سپاه خوزستان، او را به فرماندهی سپاه حمیدیه منصوب کرد. وی از آغاز تا پایان جنگ در جبهه حضور داشت.

1 نظر

سلام و عرض ادب
راستشمن یه درخواست ازتون داشتم منتها تنها راه ارتباطی رو همین صفحه دیدم
بنابراین عذرخواهی می کنم اگر مطلبم شباهتی به نظر نداره
من مسئول پژوهشی یک موسسه فرهنگی هستم و چند تا پروژه داستان برای کودکان داریم. چند مجموعه داستان در موضوعات معرفی بزرگان و شخصیت های برجسته مثل زنان برجسته، مشاهیر دفاع مقدس و چهره های برجسته قرآنی.
تلاش داریم که یه کار جدید و تاثیرگذار خصوصا از لحاظ تربیتی و اخلاقی باشه. برای کودکان 9تا12 ساله.
در این خصوص یه تعداد سوال داریم که برای بستن طرح کلی کار نیاز به جواب های اونها داریم
امکانش هست که من سوالات رو از شما بپرسم؟ زیاد وقتتون رو نمی گیره.
ممنون میشم جواب درخواست ما رو بدید
موفق و موید باشید

ارسال نظر