آخرین خبر

 • • انتشار کتاب "انواع نقد ادبی" از محمد رضا سرشار
 • جمعه 27 خردادماه 90

  در ادامه انتشار سلسه کتابهای "در باره ادبیات داستانی" به قلم محمد رضار سرشار، به تازگی دومین شماره از این کتابها، توسط کانون اندیشه جوان منتشر شد.
  این کتاب که "انواع نقد ادبی" نام دارد، ضمن ارائه پیشینه ای از نقد ادبی از آغاز تا کنون - به شکل مجمل - به طرح، معرفی و نقد و تحلیل انواع مهم ترین رویکردهای نقد ادبی در جهان امروز پرداخته است.
  مکتبهای نقد ادبی مطروحه در این کتاب، عبارت اند از:
  نقد اخلاقی - فلسفی، نقد ارسطویی، نقد اسطوره ای(کهن الگویی)، نقد اصالت زن(فمینیستی)، نقد انتظامی، نقد بر اساس انواع ادبی، نقد پدیدارشناختی(Phenomenological)،نقد تاثرگرا(امپرسیونیستی)، نقد تاویلگرا(هرمنوتیک)، نقد تاریخی - تذکره ای، نقد تطبیقی، نقد تفسیری، نقد تکوینی، نقد توصیفی، نقد جامعه شناختی، نقد خلاق، نقد خواننده محور، نقد روانشناختی، نقد زبانشناختی، نقد ساختارگرا، نقد ساختارشکن، نقد شکل(فرم، صورت، قالب)گرا، نقد عملی(Practical)، نقد عینی(Objective)، نقد کثرتگرا(آزاد)، نقد کنشی(Pragmatic)، نقد متون، نقد محاکاتی، نقد نمودگرایی، نقد نو.
  در پایان نیز، مؤلف - آن گونه که شیوه او در این مجموعه است - به اجمال، به بحث "نقد سیاسی" و "نقد غیرسیاسی" پرداخته است؛ که اغلب، مابه الاختلاف دو گرایش فکری خاص در میان منتقدان معاصر است.
  کتاب"انواع نقد ادبی"، در 190 صفحه قطع پالتویی، با شمارگان 2500 نسخه، به بهای 3000 تومان به بازار کتاب عرضه شده است؛ و مخاطبان آن، نویسندگان، منتقدان، مدرسان ادبیات داستانی، دانشجویان رشته ادبیات داستانی و کلیه علاقه مندان به این رشته اند. این کتاب را می توان از طریق انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به شماره تلفن 88730446 تهیه کرد.

آخرين تصاوير

 • IMG_3513.JPG
 • IMG_3505.JPG
 • IMG_3451.JPG
 • IMG_1301.JPG
 • IMG_1427.JPG
 • IMG_1243.JPG
 • IMG_1201.JPG
 • IMG_1540.JPG

آخرین کتاب

 • • انتشار "نقد ادبی، کارکردها، آفات" به قلم محمدرضا سرشار
 • در ادامه انتشار سلسله کتابهای "درباره ادبیات داستانی"، به تازگی سومین اثر از این مجموعه با عنوان "نقد ادبی، کارکردها، آفات"، به قلم محمد رضا سرشار، از سوی کانون اندیشه جوان روانه بازار کتاب شد.
  این کتاب، که به نوعی می توان آن را مکمل کتاب "انواع نقد ادبی" تلقی کرد، در 137 صفحه قطع پالتوی، با شمارگان 2500 نسخه، به قیمت 2500 تومان انتشار یافته است.
  برخی مباحث مطروحه در کتاب عبارت اند از:نقد ادبی چیست، فایده های نقد(شامل: فایده های نقد برای نویسندگان، فایده های نقد برای جامعه و جریان ادبیات، فایده های نقد برای مخاطبان آثار ادبی: شامل شش مورد)، آفات و تبعات منفی نقد(شامل بیست مورد)، نکته هایی کلیدی برای نقد یک داستان.
  این کتاب را می توان از طریق انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به شماره تلفن 88503341 تهیه کرد.


انتشار کتاب "انواع نقد ادبی" از محمد رضا سرشار

در ادامه انتشار سلسه کتابهای "در باره ادبیات داستانی" به قلم محمد رضار سرشار، به تازگی دومین شماره از این کتابها، توسط کانون اندیشه جوان منتشر شد.
این کتاب که "انواع نقد ادبی" نام دارد، ضمن ارائه پیشینه ای از نقد ادبی از آغاز تا کنون - به شکل مجمل - به طرح، معرفی و نقد و تحلیل انواع مهم ترین رویکردهای نقد ادبی در جهان امروز پرداخته است.
مکتبهای نقد ادبی مطروحه در این کتاب، عبارت اند از:
نقد اخلاقی - فلسفی، نقد ارسطویی، نقد اسطوره ای(کهن الگویی)، نقد اصالت زن(فمینیستی)، نقد انتظامی، نقد بر اساس انواع ادبی، نقد پدیدارشناختی(Phenomenological)،نقد تاثرگرا(امپرسیونیستی)، نقد تاویلگرا(هرمنوتیک)، نقد تاریخی - تذکره ای، نقد تطبیقی، نقد تفسیری، نقد تکوینی، نقد توصیفی، نقد جامعه شناختی، نقد خلاق، نقد خواننده محور، نقد روانشناختی، نقد زبانشناختی، نقد ساختارگرا، نقد ساختارشکن، نقد شکل(فرم، صورت، قالب)گرا، نقد عملی(Practical)، نقد عینی(Objective)، نقد کثرتگرا(آزاد)، نقد کنشی(Pragmatic)، نقد متون، نقد محاکاتی، نقد نمودگرایی، نقد نو.
در پایان نیز، مؤلف - آن گونه که شیوه او در این مجموعه است - به اجمال، به بحث "نقد سیاسی" و "نقد غیرسیاسی" پرداخته است؛ که اغلب، مابه الاختلاف دو گرایش فکری خاص در میان منتقدان معاصر است.
کتاب"انواع نقد ادبی"، در 190 صفحه قطع پالتویی، با شمارگان 2500 نسخه، به بهای 3000 تومان به بازار کتاب عرضه شده است؛ و مخاطبان آن، نویسندگان، منتقدان، مدرسان ادبیات داستانی، دانشجویان رشته ادبیات داستانی و کلیه علاقه مندان به این رشته اند. این کتاب را می توان از طریق انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به شماره تلفن 88730446 تهیه کرد.

ارسال نظر